Smedlund Miljösystem AB utvecklar sedan 1991 innovativa lösningar för källsortering och avfallshantering, hela vägen från hushållens sortering till biologisk behandling och avsättning. Läs mer.

Somnus - Torrkonservera matavfallet


Somnus är ett helt nytt tänkande för hantering av matavfall som ger en kraftig vikt- och volymminskning genom torrkonservering.Energi och näringsämnen bevaras i det luktfria och lagringsbara materialet efter att det förädlats på ett enkelt och effektivt sätt i en torkapparat. Läs mer.


SopHia - Källsortera via sopnedkastet


SopHia är den enklaste sorteringslösningen för det dagliga avfallet i fastigheter med sopnedkast. Hushållen uppskattar sopnedkastens bekvämlighet och det blir lätt att källsortera. Ingen elektronik eller avancerad mekanik behövs. SopHia finns idag hos bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare i hus upp till 15 våningar. Läs mer.


Öppet System - Låt matavfallet andas


Öppet System är ett kommunalt system för källsortering, insamling och behandling av matavfall.Matavfallets vikt, volym och förruttnelse minskar i det öppna systemet, tillskillnad från om det stängs inne i täta plastpåsar och kärl. Med vetenskapliga fältstudier och samarbeten med kommuner ledde Smedlund Miljösystem utvecklingen av det öppna system som idag dominerar hanteringen av matavfall i Sverige. Läs mer.


Fler produkter och tjänster


Vet du att det blir stora energiförluster när man stänger sopnedkast på fel sätt? Låt oss plombera sopschaktet miljöriktigt. Vi har den mest genomtänkta designen av informations­material inför källsortering. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och produkter.

Smedlund Miljösystem AB
  031-29 27 20   info@smedlund.se
Göteborgseskaderns Plats 3   426 71 Göteborg