Öppet System för hantering av matavfall utvecklades av Smedlund Miljösystem i början av 90-talet med tester, laboratorie- och fältförsök.
Huvudfinansiärer var Göteborgs Renhållningsverk och pappersindustrin i form av Korsnäs AB och Svenco Papperssäckar.

Öppet System är ett kommunalt system för källsortering, insamling och behandling av bioavfall från hushåll. När matavfallet tas omhand enligt Öppet Systems principer minskar dess vikt, volym och förruttnelse, tillskillnad från om det stängs inne i täta plastpåsar och kärl.
Hushållen sorterar först sitt matavfall i ventilerande papperspåsar som står i ventilerande kökshållare, påsarna läggs sedan i ventilerande kärl med ventilerande papperssäckar i soprummet innan hämtning.

Öppet System är idag det dominerande systemet i Norden för hantering av matavfall.

Göteborgs kommun var först med att införa Öppet System.
Så här motiverade Göteborgs Renhållningsstyrelse införandet i augusti 1996:

All insamling av komposterbart avfall kommer att bygga på principen Öppet System, d.v.s. ett helventilerat system. Genomgående kommer papperssäckar i ventilerade behållare att användas och komposteringspåsar av papper delas ut till berörda hushåll.

Skälen till att vi har valt att satsa på ett ventilerat system är i huvudsak följande:
  • Ett ventilerat system ger mindre problem med dålig lukt, framför allt vid höga temperaturer och långa hämtningsintervaller.
  • Ett ventilerat system tillåter vattenavdunstning från avfallet och detta innebär en lägre avfallsvikt.
  • Ett system med säckar eliminerar problem med smutsiga och illaluktande insamlingskärl.
  • I ett ventilerat system kan komposteringsprocessen börja omgående genom att avfallet har en friare syretillförsel och lättare uppnår en gynnsam vattenhalt. Detta medför också att avfallet är lättare att behandla vid komposteringsanläggningen.
Smedlund Miljösystem AB
  031-29 27 20   info@smedlund.se
Göteborgseskaderns Plats 3   426 71 Göteborg