SOMNUS® är ett helt nytt tänkande för hantering av matavfall som ger en kraftig vikt- och volymminskning genom torrkonservering.Energi och näringsämnen bevaras i det luktfria, lagringsbara och lätthanterliga materialet efter att det i anslutning till hushållen förädlats på ett enkelt och energisnålt sätt.

Torrkonservering av matavfall ger:

  • Minskning av matavfallets vikt och volym med ca 75 %.
  • Lagringsbart och lätthanterligt matavfall.
  • Minskade transporter från 52 gånger per år ned till 2 gånger per år.
  • Bättre pH än traditionellt matavfall.
  • 3,2 km körsträcka för en bil med biogas framställt av en påse matavfall.
  • Näringsrik biogödsel.
  • Motivation och förståelse för hushållen att källsortera.
  • Automatiserad hämtning utan hantering av sopkärl.
  • Lagringsbart material med bättre pH till behandlingsanläggningar.
  • Inget förstörande lakvatten i sopbilen.

Tvärt-om-kompostering


Somnus är en "tvärt-om-kompostering" eftersom metoden hindrar nedbrytning av matavfallet. Vid kompostering tas näringen till vara, men inte energin. Somnus utvinner både näring och energi.

Avfallet blir biobränsle


Ur det torkade materialet kan biogas utvinnas via rötning. Biogasen används till uppvärmning eller som drivmedel till fordon. Kvar efter rötningsprocessen blir näringsrikt biogödsel som används inom jordbruket. Ur en påse matavfall utvinns biogas motsvarande en körsträcka på 3,2 km för en biogasbil.


Användarnas förståelse och motivation


Det är viktigt att användarna ser nyttan med att sortera. Principen för Somnus är intuitivt enkel att första och leder till att användarna kan tömma sitt matavfall betydligt mer sällan.

Soptaxa och lagar


Kommuner måste uppmuntra system som ersätter fossila bränslen. Eftersom matavfall idag utgör en stor del av det totala avfallet blir det god ekonomi att sortera ut och torka det innan hämtning. Soptaxan kan variera mycket mellan olika kommuner, men det är nödvändigt att kommuner premierar system som ersätter fossila bränslen.

Somnus ger både ekologiska och ekonomiska vinster.
Smedlund Miljösystem AB
  031-29 27 20   info@smedlund.se
Göteborgseskaderns Plats 3   426 71 Göteborg